Practical page

अ‍ॅम (आहे): नकारात्मक वाक्य

या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Subject (I) +  am + not +remaining words

कर्ता(I)मी + अ‍ॅम (आहे) + नाही + उर्वरित शब्द

प्रथम आपण नकारात्मक वाक्यातील 'am' च्या वापराबद्दल चर्चा करू.

to tell about present state of being

 • सध्याच्या स्थितीबद्दल सांगणे

येथे काही उदाहरणे आहेत.

रचना वरीलप्रमाणे आहे.

 1. I am not a girl.
  मी एक मुलगी नाही.
 2. I am not a boy.
  मी एक मुलगा नाही.
 3. I am  not clever.
  मी हुशार नाही.
 4. I am not polite.
  मी नम्र नाही.
 5. I am not happy.
  मी आनंदी नाही.
 6. I am not very tired.
  मी खूप थकलो नाही.
 7. I am not bored.
  मी कंटाळलो नाही.
 8. I am not a peaceful person.
  मी एक शांत व्यक्ती नाही.
 9. I am not present.
  मी उपस्थित नाही.
 10. I am not absent.
  मी अनुपस्थित नाही.
 11. I am not beautiful.
  मी सुंदर नाही.
 12. I am not handsome.
  मी देखणा नाही.
 13. I am not very happy.
  मी खूप आनंदी नाही.
 14. I am not sorry.
  मला खेद नाही.
 15. I am not surprised.
  मी आश्चर्यचकित झालो नाही.
 16. I am not sad.
  मी दुःखी नाही.
 17. I am not thirsty.
  मी तहानलेली नाही.
 18. I am not scared.
  मी घाबरलेलो नाही.
 19. I am not eighteen years old.
  मी अठरा वर्षांचा नाही.
 20. I am not seventeen.
  मी सतरा वर्षांचा नाही.
 21. I am not an old person.
  मी एक वृद्ध व्यक्ती नाही.
 22. I am not angry.
  मी रागवलेली नाही.
 23. I am not cool.
  मी मस्त नाही.
 24. I am not a tragic person.
  मी त्रासदायक व्यक्ती नाही.
 25. I am not superstitious.
  मी अंधश्रद्धाळू नाही.
 26. I am not an open minded.
  मी मोकळया मनाची नाही.
 27. I am not brave.
  मी शूर नाही.
 28. I am not shy.
  मी लाजाळू नाही.
 29. I am not jealous. 
  मी मत्सरी नाही.(मला हेवा वाटत नाही.)
 30. I am not strong.
  मी खंबीर नाही.

BACK                                NEXT

Hi, I am Madhuri Kherde, an educationist, ex-principal of a secondary school in Mumbai, and founder of EnglishLamp.com. I have been teaching English and Mathematics for the last thirty-four years. I like to share my knowledge and experience with others. So I hope you enjoy my posts on this website.